Item - Installationsförvaltning

Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.
.

Vi kan hjälpa er med följande:

Skyddsrumsbesiktning

Att göra en skyddsrumsbesiktning har många fördelar, man får koll på eventuella brister och kostnader för att åtgärda felen.

 • Tid att åtgärda brister
 • Budgetera för kostnader
 • Få ett skyddsrum som blir godkänt vid en myndighetskontroll

Gör myndigheten MSB en kontroll så har man en begränsad tid på sig att åtgärda bristerna samt att det ger en icke budgeterad kostnad.

Vi på ITEM kan hjälpa er med en skyddsrumsbesiktning, där alla punkter kontrolleras.

Vi åtgärdar även fel och levererar material.
.

Statuskontroll

När en byggnad som inrymmer skyddsrum säljs följer ansvaret för skyddsrummet med till den nya ägaren.

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar du bland annat för att:

 • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning,
 • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap,
 • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning,
 • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion,
 • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.

Vid fastighetsöverlåtelse bör köparen låta undersöka skyddsrummet, i annat fall går det inte att åberopa fel eller avvikelser i efterhand. Finns det fel och brister på ett skyddsrum så följer ansvaret för dessa med i köpet om de inte åtgärdas innan överlåtandet.

Det undersökningsansvar som köparen har kan tillgodoses genom att köparen låter utföra en särskild statuskontroll av skyddsrummet. Denna ska då utföras enligt checklista fastställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
.

Skyddsrumsyttrande

Ska ni utföra förändringsarbete i byggnad med skyddsrum?
Då kan det i många fall krävas ett skyddsrumsyttrande.

ITEM är genom godkännande från myndigheten MSB behöriga att lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom s.k. skyddsrumsyttrande.

Ingrepp i byggnader som innehåller skyddsrum och som inte görs på ett korrekt sätt kan medföra att skyddsrummet förlorar i skyddsförmåga, även om senare försök att rätta till de felaktiga ingreppen görs.

Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Förutom direkta ingrepp i själva skyddsrummet omfattas även exempelvis tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel och andra skyddsfunktioner inom byggnaden.
.

Föreläggande efter MSB kontroll

Har du ett ärende eller fått ett föreläggande från MSB med åtgärder och brister i skyddsrummet? Då kan vi hjälpa er att tolka dessa dokument samt åtgärda bristerna.


Vi är behjälpliga med allt som berör skyddsrum.

Kontakta oss

Skyddsrum

Vad är ett skyddsrum? Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.

Tidigare gällande lag om civilt försvar har sedan den 1 september 2006 ersatts med lag om skyddsrum 2006:545 samt förordningen om skyddsrum 2006:638.

Här beskrivs kraven på kommunen ansvar för befolkningsskydd, det vill säga skyddsrum. Tidigare var det länsstyrelsens uppgift att kontrollera att de skyddsrum som finns hålls i skick och att nya byggs på rätt sätt. Denna tillsyn ligger numera på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (tidigare Räddningsverket). Underhåll Ansvaret för att underhålla skyddsrummet åligger enligt lagen om civilt försvar 6 kap 12 § ägaren av den fastighet där skyddsrummet är beläget. Med underhåll menas att man ser till att skyddsrummet bibehåller den standard det hade då det var nybyggt eller den standard det fått med anledning av olika moderniseringar. Kontroll över att detta ansvar efterlevs utövas av MSB.

Besiktning av skyddsrum MSB ansvarar för tillsynen och utbildning/godkännande av besiktningsmän samt planering av besiktningsverksamheten. Besiktningsmännen genomför besiktning av skyddsrummet vart tionde år och i god tid innan kontrollen blir fastighetsägaren informerad, för att ge tid att ställa i ordning skyddsrummet inför kontrollen. Utförd kontroll av skyddsrummet redovisas i ett besiktningsutlåtande som tillsänds fastighetsägaren.

I utlåtandet redovisas eventuella brister i tre grupper

 • U-åtgärder är fel som beror på bristande underhåll och som bekostas av fastighetsägaren.
 • E-åtgärder är fel som inte beror på bristande underhåll och som bekostas av staten.
 • K-åtgärderna är så kallade "kvarstående åtgärder" och ska åtgärdas vid ett senare tillfälle.

Vi är behjälpliga i att åtgärda dessa eventuella brister.

Kontakta oss

Skyddsrum

Ett skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande eller belägna i berg.
.

Vi kan hjälpa er med följande:

Skyddsrumsbesiktning

Att göra en skyddsrumsbesiktning har många fördelar, man får koll på eventuella brister och kostnader för att åtgärda felen.

 • Tid att åtgärda brister
 • Budgetera för kostnader
 • Få ett skyddsrum som blir godkänt vid en myndighetskontroll

Gör myndigheten MSB en kontroll så har man en begränsad tid på sig att åtgärda bristerna samt att det ger en icke budgeterad kostnad.

Vi på ITEM kan hjälpa er med en skyddsrumsbesiktning, där alla punkter kontrolleras.

Vi åtgärdar även fel och levererar material.
.

Statuskontroll

När en byggnad som inrymmer skyddsrum säljs följer ansvaret för skyddsrummet med till den nya ägaren.

Enligt lagen (2006:545) om skyddsrum och tillhörande förordning och föreskrifter ansvarar du bland annat för att:

 • Ge anvisning om var skyddsrummet finns genom skyltning,
 • I fred använda skyddsrummet på sådant sätt att det kan ställas i ordning inom 48 timmar vid höjd beredskap,
 • Underhålla skyddsrummet och dess utrustning,
 • Inte göra ändringar eller ingrepp i skyddsrummet som kan försämra skyddsrummets funktion,
 • Låta allmänheten komma in i skyddsrummet vid höjd beredskap.

Vid fastighetsöverlåtelse bör köparen låta undersöka skyddsrummet, i annat fall går det inte att åberopa fel eller avvikelser i efterhand. Finns det fel och brister på ett skyddsrum så följer ansvaret för dessa med i köpet om de inte åtgärdas innan överlåtandet.

Det undersökningsansvar som köparen har kan tillgodoses genom att köparen låter utföra en särskild statuskontroll av skyddsrummet. Denna ska då utföras enligt checklista fastställd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
.

Skyddsrumsyttrande

Ska ni utföra förändringsarbete i byggnad med skyddsrum?
Då kan det i många fall krävas ett skyddsrumsyttrande.

ITEM är genom godkännande från myndigheten MSB behöriga att lämna utlåtanden rörande skyddsrum genom s.k. skyddsrumsyttrande.

Ingrepp i byggnader som innehåller skyddsrum och som inte görs på ett korrekt sätt kan medföra att skyddsrummet förlorar i skyddsförmåga, även om senare försök att rätta till de felaktiga ingreppen görs.

Alla byggnadsåtgärder inom aktuell byggnad som direkt eller indirekt kan komma att påverka skyddsrumsfunktionen omfattas av bestämmelsen i plan- och bygglagen. Förutom direkta ingrepp i själva skyddsrummet omfattas även exempelvis tillbyggnader som blockerar eller försvårar in- och utrymningsvägar, lufttillförsel och andra skyddsfunktioner inom byggnaden.
.

Föreläggande efter MSB kontroll

Har du ett ärende eller fått ett föreläggande från MSB med åtgärder och brister i skyddsrummet? Då kan vi hjälpa er att tolka dessa dokument samt åtgärda bristerna.


Vi är behjälpliga med allt som berör skyddsrum.

Kontakta oss

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK